Vispārējie noteikumi un nosacījumi

Apstiprinot/veicot pasūtījumu www.ktmedia.lv mājaslapā, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, ar Privātuma politiku un Jūs piekrītat šo noteikumu saturam.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi

Vispārējie noteikumi un nosacījumi ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pircēja vēlmi, nepieciešamību un Pārdevēja piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Šie noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem, kas veikti Uzņēmuma mājaslapā.

1.Noteikumu spēkā stāšanās

Noteikumi stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis, apstiprinājis pasūtījumu ar Interneta palīdzību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

2.Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu mājaslapā Pircējs var norēķināties, apmaksājot pirkumu ar MasterCard vai VISA norēķinu kartēm. Norēķinoties par pirkumu ar rēķina izrakstīšanu, rēķins uzskatāms par saņemtu 1 dienu pēc tā, kā elektroniski sagatavota dokumenta nosūtīšanas uz Pircēja elektroniskā pasta adresi. Puses vienojas, ka Pārdevējs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un nosūta Pircējam uz elektroniskā pasta adresi. Izrakstītais rēķins ir derīgs bez Izpildītāja atbildīgās personas paraksta. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta pēc  naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā pilnā apmērā.

3.Atbildība

Pārdevējs uzņemas pilnu atbildību par Pircējam sniegto Pakalpojumu kvalitāti un atbilstību noteikumiem, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtai tirgus praksei, kā arī par Pakalpojumu neatbilstības rezultātā Pircējam nodarītiem zaudējumiem un citām nelabvēlīgām sekām, ja tādas radušās Pārdevēja vainas dēļ.


4.Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KT STUDIO"
Juridiskā adrese: Liepāja, Lauku iela 56 - 8, LV-3411
Reģistrācijas Nr. 40203302780
Banka: Swedbank AS
Konta Nr. LV74HABA0551050574873